شيوه نامه محاسبه مرخصي ساليانه پرسنل در سال 91

بسمه تعالي

از : شركت خدمات تجارت – مديريت امور اداري
به : كليه نمايندگان شركت در مديريت هاي شعب مناطق
موضوع : نحوه محاسبه مرخصي ساليانه پرسنل

با سلام و احترام، عطف به بخشنامه مورخ 25/10/90 به شماره 903894، درخصوص نحوه محاسبه مرخصي ساليانه پرسنل، ضمن رعايت مفاد بخشنامه مذكور از ابتداي سال جاري، مقتضي است نسبت به تشكيل كارتكس مرخصي ساليانه پرسنل براساس فرمت پيوست اقدام گردد.
تأكيد ميگردد ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه پرسنل 26 روز كاري در سال بدون احتساب ايام تعطيل هفتگي و تعطيل رسمي به نسبت مدت كار انجام يافته مي باشد. همچنين در محل هائي كه پنج شنبه، روز تعطيل مي باشد، ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه برابر 22 روز كاري به نسبت مدت كار انجام يافته مي باشد.

امور اداري
احمد عابدي نيا


 رونوشت و اقدام كننده: امور مالي

دريافت كارت نمودار مرخصي سال 91