دستور العمل پرداخت وام قرض الحسنه در سال 91

بسمه تعالي

صندوق رفاه و پس انداز كاركنان
شركت خدمات تجارت تأسيس: 1386

موضوع :  دستورالعمل پرداخت وام قرض الحسنه
به اطلاع كليه اعضاي محترم صندوق رفاه مي رساند وام قرض الحسنه از ابتداي تيرماه سال 1391 با شرايط ذيل پرداخت مي گردد:
    1- مبلغ وام 20.000.000 ريال در تقسيط 20 ماهه و اقساط ماهانه 1.000.000 ريال .
    2- گذشت حداقل 2 ماه از تسويه وام قبلي.
    3- فهرست متقاضيان محترم بين 1 تا 5 هر ماه توسط نمايندگان از طريق پست الكترونيكي ارسال و موارد تأييد شده تا پانزدهم هر ماه پرداخت مي گردد.
    4- اسفندماه پرداخت وام صورت نمي پذيرد.
    5- بابت هر پرداخت مبلغ 70.000 ريال كارمزد كسر مي گردد.

هيأت امناء