جلسه توديع و معارفه رياست هيات مديره (كد 2265)

روز شنبه مورخ 1401/02/17 جلسه توديع و معارفه رياست هيات مديره شركت با حضور آقاي ايلكا معاون مديرعامل در امور سرمايه هاي انساني، آقاي کاظم پور مدير امور سرمايه هاي انساني، آقاي مالي رئيس اداره سرمايه گذاري، آقاي مقدس رئيس اداره جبران خدمات، آقاي حسيني‌نيا مديرعامل و همچنين اعضاي هيات مديره شركت خدمات تجارت در دفتر مركزي اين شركت برگزار گرديد. طي اين جلسه آقاي عباس‌زاده كه سابقه پرباري از جمله مديريت امورسرمايه هاي انساني بانك تجارت را در كارنامه خود دارد به عنوان رئيس هيات مديره شركت معرفي گرديد و آقاي ايلكا و آقاي كاظم پور در خصوص سوابق، تجربيات و خدمات ارزنده آقاي عباس زاده به ايراد سخن پرداختند و به نقش سازماني و تعالي بخش شركت و بانك اشاره نمودند و براي ايشان در مسئوليت جديد آرزوي سعادت و موفقيت داشتند.
آقاي حسيني‌نيا مديرعامل شركت نيز با اشاره به سوابق ارزشمند آقاي عباس زاده حضور ايشان را نقطه قوتي بري شركت دانسته و براي ايشان در اين مسئوليت آرزوي موفقيت نمودند.
در پايان نيز از زحمات و تلاش هاي بي دريغ آقاي بهروزي رياست پيشين هيات مديره در طي دوره تصدي ايشان تقدير و قدرداني گرديد.