برگزاري شانزدهمين جلسه هيات مديره (كد 2219)

شانزدهمين جلسه هيات مديره در سال جاري روز سه شنبه مورخ 1400.10.07 در محل دفتر مركزي شركت تشكيل و پس از بررسي اقدامات صورت گرفته، موضوعات مطروحه مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.