تقدير از پرسنل شركت خدمات شاغل در مديريت امور سازمان (كد 2188)

مراسم تقدير گروهي از كاركنان شركت خدمات تجارت شاغل در مديريت امور سازمان با حضور امرائي عضو هيئت مديره شركت، رسائي مدير امور سازمان و همكاران اين مديريت برگزار و امرائي ضمن قدرداني از عملكرد رضايت بخش كاركنان شركت با لوح تقدير و هديه نقدي از ايشان تقدير نمود.