تقدير از پرسنل شركت خدمات شاغل در مديريت امور بازرسي (كد 2183)

مراسم تقدير گروهي از كاركنان شركت خدمات تجارت شاغل در مديريت امور بازرسي با حضور منصوري مديرعامل شركت، رحيمي عضو موظف هيئت مديره شركت، رستمي مدير امور بازرسي و همكاران اين مديريت برگزار و منصوري مديرعامل شركت خدمات تجارت ضمن قدرداني از عملكرد رضايت بخش كاركنان شركت با لوح تقدير و هديه نقدي از ايشان تقدير نمود.