اطلاعيه (كد 2182)

به اطلاع پرسنل محترم شركت خدمات تجارت مي رساند عطف به بخشنامه شماره 80/98/200 سازمان امور مالياتي و مصوبه هيات مديره  اين شركت معافيت مربوط به حق اولاد و كمك هزينه مسكن و بن كارگري از ابتداي سالجاري در حقوق مهر ماه پرسنل اعمال گرديد .