جلسه هيات مديره (كد 2181)

دهمين جلسه هيات مديره در سال جاري روز دو شنبه مورخ 1400.07.19 در محل دفتر مركزي شركت تشكيل و پس از بررسي اقدامات صورت پذيرفته، موضوعات مطروحه مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.