تقدير از پرسنل شركت خدمات شاغل در مديريت امور حراست (كد 2180)

مراسم تقدير گروهي از كاركنان شركت خدمات تجارت شاغل در مديريت امور حراست اداره حفاظت فيزيكي با حضور منصوري مديرعامل شركت، رحيمي عضو موظف هيئت مديره شركت، زرگر نايب رئيس هيئت مديره شركت مرتضوي مدير امور حراست، بابابيگ رئيس اداره حفاظت فيزيكي و همكاران اين مديريت برگزار و منصوري مديرعامل شركت خدمات تجارت ضمن قدرداني از عملكرد رضايت بخش كاركنان شركت با لوح تقدير و هديه نقدي از ايشان تقدير نمود.