تقدير از پرسنل شركت خدمات شاغل در مديريت امور مالي (كد 2170)

مراسم تقدير گروهي از كاركنان شركت خدمات تجارت شاغل در مديريت امور مالي با حضور منصوري مديرعامل شركت، رحيمي عضو موظف هيئت مديره شركت، صفرزاده مدير امورمالي و همكاران اين مديريت برگزار و منصوري مديرعامل شركت خدمات تجارت ضمن قدرداني از عملكرد رضايت بخش كاركنان شركت با لوح تقدير و هديه نقدي از ايشان تقدير نمود.