برگزاري جلسه هيات امناء (كد 2139)

هفتمين جلسه هيات امناء در سال جاري با حضور اعضاي هيات امناء، دبير و بازرس صندوق پس انداز روز يكشنبه مورخ 1400/05/10 در محل دفتر مركزي شركت تشكيل و گزارشات مالي و عملكرد صندوق به سمع و نظر اعضاء رسيد.