بازديد مديرعامل محترم بانك تجارت از شركت خدمات تجارت (كد 2025)

روز سه شنبه مورخ  99/09/25 مديرعامل محترم بانك تجارت از شركت خدمات تجارت  بازديد نمودند. جناب آقاي دولت آبادي دراين ديدار با اشاره به ماهيت و توانايي شركت خدمات درزمينه بكار گيري نيروي انساني،  همراهي ديگر شركتهاي تابعه بانك به منظور جذب و استخدام پرسنل مورد نياز خود از طريق شركت خدمات را امري لازم دانستند .
ايشان همچنين از بهبود وضعيت معشيتي كاركنان شركت درسال جاري با توجه به افزايش مبالغ پاداشها در راستاي همسان سازي پرداخت هاي غير مستمر پرسنل رسمي بانك و شركتي و به تبع آن رضايت حاصل شده از طرف پرسنل شركت را خوشايند تلقي و دراين خصوص ابراز خرسندي نمودند.
مديرعامل  شركت آقاي منصوري  نيز ضمن عرض خير مقدم به  ايشان  ازعنايت  آن مقام محترم  مبني بر موافقت با پرداخت پاداشها و  توجه به رفع مشكلات  پيش رو شركت در مسير شكوفايي، تقدير و تشكر نمودند و درادامه، گزارش عملكرد 8 ماهه اول سال شركت  را به سمع و نظر ايشان  رساندند .                                                                                                روابط عمومي