تشكيل جلسه ويدئو كنفرانس (كد 2001)

دومين جلسه ديدار و گفتگو از طريق ويدئو كنفرانس مديرعامل و اعضاء هيات مديره و ساير مديران و مسئولين شركت، با سرپرستان استانهاي سراسر كشور روز سه شنبه مورخ 99/08/20 درمحل دفتر مركزي برگزار گرديد.