اطلاعيه (كد 1995)

طبق دستور مديريت محترم عامل پرسنل معزز شركت كه بابت موضوعات درماني يا ساير مشكلات از شهرستان به تهران عزيمت مي نمايند درصورت تمايل به منظور مساعدت باايشان، مي توانند دفتر مديريت شركت ( واحد روابط عمومي ) را مطلع نمايند .