شرايط صدور بيمه نامه توسط شركت خدمات بيمه اي تجارت فردا (كد 1720)

شرايط صدور بيمه نامه ها جهت كاركنان بانك و شركت هاي تابعه بانك تجارت و بستگان درجه يك (همسر ، فرزند ،پدر و مادر ) از سوي شركت بيمه تجارت نو (بيمه تجارت فردا) به شرح ذيل مي باشد:

 

لازم به ذكراست ساير رشته هاي بيمه اي در شرايط رقابتي حداكثر تخفيف  لازم را ارائه مي نماييم.