جلسه كميته طبقه بندي مشاغل (كد 1716)

شروع جلسه با ديدار اعضاء با مديريت محترم عامل جناب آقاي نيك اختر در تاريخ 98/06/16 برگزار گرديد. ايشان ضمن تبريك اعضاء جهت انتخاب در كميته طبقه بندي مشاغل ، به حمايت از حق و حقوق پرسنل اشاره و عنوان نمودند اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در شركت موارد ذيل را به دنبال خواهدداشت:

1-    ايجاد عدالت نسبي بين كارمندان
2-    احراز شايستگي كارمندان
3-    استانداردسازي مشاغل
4-    پرهيز از تصميمات شخصي و سليقه اي
5-    داشتن اطلاعات شفاف از نيروهاي موجود
6-    ايجاد انگيزه در بين كاركنان

      سپس اولين جلسه كميته طرح طبقه بندي مشاغل برگزار و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
-    آقاي علي رحماني بعنوان رئيس كميته انتخاب گرديد
-    خانم فرشته پورحسن بعنوان دبير كميته انتخاب گرديد
     اعضا كميته:
-    آقاي كاظم بازرگان نماينده مديرعامل
-    آقاي سيدحامد رضائي نماينده بانك تجارت
-    آقاي علي رحماني نماينده كارگران
-    آقاي وحيد جزو كنعاني نماينده كارگران
-    آقاي حميد پورجعفري نماينده سرپرستان
مقرر گرديد در جلسه بعد موارد مربوط به تغيير سمت ها و گروه هاي شغلي مورد بررسي قرار گيرد.