ديدار جمعي از همكاران شاغل در مديريت امور مالي با مدير عامل شركت

جمعي از همكاران شاغل در مديريت امور مالي، به همراه نماينده شركت در آن مديريت با آقاي نيك اختر مدير عامل شركت ديدار كردند. در اين ديدار كه در مورخ 11-06-98 انجام شد همكاران به بيان مشكلات خود پرداختند و آقاي نيك اختر پس از تشكر از خدمات اين همكاران در خصوص رفع اين مشكلات رهنمودهايي ارائه دادند.