اطلاعيه

پيرو اطلاعيه قبلي به اطلاع كليه كاركنان شركت شاغل در بانك تجارت مي رساند امكان بهره مندي از مزاياي طرح آسان خريد ميسر گرديد.
كارت حقوق مبناي استفاده در خريد مي باشد.