اطلاعيه

به اطلاع كليه همكاران گرامي مي رساند:
 ضمن تشكر و قدرداني از هيأت مديره محترم بانك تجارت درخصوص مصوبه تأسيس بانك مبلغ 300.000 تومان امروز به حساب كاركنان واريز مي گردد.