تعرفه هتل تفريحي آهوان مربوط به شركت هاي وابسته به بانك تجارت