جلسه هيات مديره (كد 2200)

دوازدهمين جلسه هيات مديره در سال جاري روز سه شنبه مورخ 1400.8.25 در محل دفتر مركزي شركت تشكيل و پس از بررسي اقدامات صورت گرفته، موضوعات مطروحه مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.