•  شرکت خدمات تجارت؛در خدمت مردم ایران

    شرکت خدمات تجارت؛در خدمت مردم ایران

  • خشكشوئي و سفيدشوئي شركت خدمات تجارت

    خشكشوئي و سفيدشوئي شركت خدمات تجارت

  • سال توليد ، دانش بنيان و اشتغال زائي

    سال توليد ، دانش بنيان و اشتغال زائي

اساسنامه جدید صندوق پس انداز كاركنان شركت خدمات تجارت

به اطلاع اعضاء محترم صندوق پس انداز می رساند اساسنامه صندوق پس انداز مورد بررسی قرار گرفت که مفادی از  آن اصلاح و در اسفند ماه سال 95 به تصویب هیأت مدیره شرکت رسید.

 بسمه تعالي
اساسنامه صندوق پس انداز كاركنان شركت خدمات تجارت (سهامي خاص)


ماده 1: بر اساس مصوبه هيات مديره وقت شركت خدمات تجارت در سال 1386 صندوق پس انداز رفاه كاركنان تشكيل شد . و پس از بررسي هاي لازم تغييرات و اصلاحاتي در اساسنامه در تاريخ 1395/12/01 انجام و به تصويب هيات مديره شركت خدمات تجارت رسيد.
ماده 2: هدف صندوق:
هدف از ايجاد صندوق تقويت روحيه تعاون و تشويق كاركنان در جهت پس انداز و ايجاد اطمينان براي آينده و ايجاد رفاه براي پرسنل در جهت حصول به اهداف زير مي باشد:
    اعطاي وام در قالب وام هاي عادي، ضروري، ازدواج، فوت منسوبين، شرايط خاص و يا ساير موارد بر اساس آيين نامه رفاهي كه به تصويب هيات امناء خواهد رسيد انجام مي گردد.
ماده 3: اعضاء صندوق
 اعضاء صندوق صرفاً كاركنان شركت بوده كه فرم عضویت صندوق پس انداز را تکمیل کرده و حق عضويت ماهانه خود را پرداخت مي نمايند و به شركت اجازه مي دهند تا درصدي از حقوق مبناي ماهيانه آنان را مستقيماً كسر و تحت عنوان سهم كارمند به حساب صندوق واريز نمايد. (سهم كارمند در حال حاضر معادل 3% حقوق مبناي ماهيانه مي باشد كه مي تواند در آينده درصد آن تغيير كند)
تبصره1: عضويت پرسنلي كه در غيبت ، انفصال موقت و تعليق و مرخصي بدون حقوق بسر مي برند به حالت تعليق در آمده و پس از شروع به كار مجدد در شركت عضويت ايشان برقرار مي گردد.
ماده 4: شركت خدمات تجارت نيز، براساس تصويب هيات مديره ماهانه 3 % معادل مبنای حقوق ماهیانه اعضاء را به عنوان سهم شركت (علاوه بر سهم كاركنان) به صندوق واريز خواهد نمود.
ماده 5 : منابع صندوق
موجودي حساب صندوق از محل حق عضويت ( سهم كاركنان و سهم شركت خدمات تجارت ) و سود سپرده ماهيانه اعضاء تامين مي گردد.
تبصره 1: منابع صندوق صرفاً جهت رفع احتياجات اعضاء صندوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده 6: وجوه صندوق در يكي از شعب بانك تجارت به نام هيات امنا صندوق نگهداري خواهد شد.
تبصره1: براساس قوانين موجود به موجودي حساب پس انداز در موقع پرداخت به عضو هيچگونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد.
تبصره 2: هیأت امناء بایستی اقرارنامه مبنی براعلام مالکیت وجوه نقد حسابها متعلق به اعضای صندوق را تکمیل نمایند .
ماده 7: صندوق مكلف است در هنگام قطع همكاري به هر شكل اعم از استعفاء، بازنشستگي، از كارافتادگي واخراج وجوه پس انداز شده سهم كارمند و شركت وسود متعلقه را يك جا به عضو پرداخت نمايد.
تبصره 1: در صورت فوت عضو صندوق كليه وجوهات وي اعم از سهم كارمند و سهم شركت و سود متعلقه به وارث يا وارثان قانوني پرداخت خواهد شد.
ماده 8 : هرگونه پرداخت و دريافت از صندوق خارج از ضوابط اين اساسنامه و آئين نامه اجرايي آن ممنوع است.
ماده 9 : رسيدگي به حساب هاي مالي صندوق در هر سال توسط امور مالي شركت و به همراه بازرس و يا حسابرس قانوني تعيين شده از سوي هيات امناي صندوق صورت خواهد گرفت.
تبصره1: علاوه بر حسابرسي سالانه در صورتي كه هيات امناي صندوق و يا هيات مديره شركت صلاح بداند مي توانند كتباً درخواست رسيدگي به حساب هاي صندوق را به بازرس يا امور مالي شركت اعلام نمايد.
ماده 10:موارد استفاده از منابع صندوق
هيات امناي صندوق با تصويب اكثريت آرا مي توانند به منظور افزايش سرمايه صندوق بخشي از منابع آنرا از طريق روش هاي ذيل اقدام به سرمايه گذاري نمايند:
1-    خريد سهام بانك ها و شركت هاي بورسي و ساير شركت ها و موسسات.
2-    سرمايه گذاري در سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت در بانك ها با سود قانوني و خرید اوراق مشارکت.
تبصره1: كليه اسناد و اوراق بهادار مي بايست به نام تمامي اعضاء هيات امناء صندوق پس انداز كاركنان شركت ثبت و معامله گردد.
ماده 11: كليه وجوه حاصله از عمليات مالي صندوق به حساب درآمد صندوق منظور مي گردد.
ماده 12: كاركناني كه بعد از دريافت وام از صندوق، در حين انجام وظيفه و يا ماموريت از كار افتاده و يا به هر دليلي فوت شوند بازپرداخت باقيمانده وام دريافتي آنان پس از  کسر مجموع سهم صندوق و سهم شرکت مابقی بخشیده می شود.
تبصره 1: اعطاي كمك هاي بلاعوض بنا به تشخيص هيات امنا صرفاً از محل درآمدهاي صندوق طبق آيين نامه رفاهي مجاز مي باشد.
تبصره2: مانده درآمدهاي صندوق برحسب تشخيص هيأت امناء صندوق به نسبت سرمايه اعضا قابل تقسيم خواهد بود و در اين صورت در پايان سال مالي سود خالص حاصله به حساب پس انداز اعضاء منظور مي گردد.
ماده 13: امور مربوط به صندوق توسط هيات امنايي كه به شرح ماده 15 انتخاب می گردند اداره خواهد شد.
ماده 14:اركان صندوق
1-    هيات امنا صندوق
2-    دبير صندوق
3-    بازرس صندوق
ماده 15: اعضاي هيات امنا صندوق
صندوق مذكور جزء تشكيلات داخلي شركت بوده و شخصيت جداگانه اي ندارد اين صندوق زير نظر هيات امنايي كه مسئوليت رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه بكارگيري موجودي صندوق را دارند با تركيب ذيل تشكيل مي گردد.
الف: مدير عامل شركت خدمات تجارت (رئيس هيات امناء)
ب: مدیرامور مالي شركت
ج: مدیرامور منابع انسانی شركت
د:‌ يك نفر از اعضای هیأت مدیره  
ه: يك نفر نماينده از طرف اعضاء صندوق
تبصره1:‌ به منظور نظارت بر امور صندوق هیأت مدیره شركت يك نفر را به عنوان بازرس انتخاب و به هيات امنا معرفي مي نمايد.
تبصره 2: به منظور پيگيري امور و برنامه ريزي براي توسعه فعاليت ها و تنظيم امور اداري صندوق طي حكمي از سوي هیأت امناء صندوق يك نفررا بعنوان رئيس صندوق منصوب مي نمايد .
تبصره 3: به منظور تنظيم و حسابداري منابع و مصارف صندوق يك نفر بعنوان حسابدار توسط رئیس هیأت امناء تعيين مي گردد.
تبصره 4:‌ اعضاي انتخابي توسط رئیس هیأت امناء براي مدت دو سال منصوب مي شوند و انتخاب مجددشان براي دوره بعدي بلامانع مي باشد و در صورت تغيير سمت و يا قطع رابطه استخدامي و يا فوت اعضاء هيات امنا شخص يا اشخاص ديگري منصوب مي شود.
تبصره 5: نماینده اعضاء بایددارای حداقل5 سال سابقه کار در شرکت، متأهل، دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و حسن شهرت باشد.
ماده 16:‌وظايف هيات امناء صندوق
1-    ثمن حق عضويت ماهيانه هر سال تعيين خواهد شد.
2-    افتتاح حساب نزد بانك، وصول مطالبات، پرداخت ديون صندوق، تحقيق و تصويب اعطاي وام به متقاضي، اعطاي كمك هاي بلاعوض و غيره.
3-    مبلغ كارمزد وام هر سال توسط هيات امناء صندوق تعيين و از وام پرداختي كسر خواهد شد.
4-    تصويب گزارش عملكرد و ترازنامه سالانه، تعيين خط مشي و روش هاي اجرايي و تصويب ضوابط و مقررات مربوط به صندوق.
5-    تنظیم بودجه سالانه .
كليه مطالب فوق الذكر به تشخيص هيات امناء بوده و متكي بر صورتجلسه تصويبي هيأت امناء مي باشد.
تبصره1 : كليه اوراق بهادار با امضاء ثابت رئيس هيات امناء صندوق و امضاء متغير نائب رئيس هيات امناء و ساير اعضاء هيات امناء همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ماده 17: جلسات هيات امناء صندوق بنابر ضرورت به دعوت رئيس صندوق يا رئيس هيات امناء ماهيانه يكبار تشكيل و تصميمات متخذه با اكثريت آراء قابل اجرا خواهد بود.
تبصره1: كليه صورتجلسات بايستي شماره و تاريخ گرديده و در دفتر ثبت صورتجلسات به ثبت برسد.
ماده 18: حداقل موجودي صندوق در پايان هر سال مي بايست معادل 20 % كل پس انداز صندوق باشد.
ماده 19: سال مالي صندوق از ابتداي فروردين ماه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال تعيين مي گردد.
ماده 20: وجوهات، هدايا و كمك هاي اهدائي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي جزء درآمدها و دارايي هاي صندوق منظور مي شود.
ماده21 : صندوق مي تواند در جهت توسعه فعاليت هاي خود با ساير صندوق هاي قرض الحسنه تعامل و همكاري داشته باشد.
ماده 22: به هيات امناي صندوق اجازه داده مي شود در اجراي اين اساسنامه آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تنظيم و تصويب نموده و در صورت  ضرورت نسبت به انجام تغييرات و اصلاحات اقدام نمايد.
ماده 23:‌ انحلال صندوق:
 با توجه به ارتباط مستقيم صندوق با شركت خدمات تجارت انحلال صندوق بر اساس تصميمات هيات مديره شركت خواهد بود.
تبصره1: موجودي صندوق پس از كسر هزينه هاي حسابرسي انحلال، باتوجه به سهم عضو (اعم از سهم كارمند و سهم شركت) به وي پرداخت خواهد شد.
ماده 24: اين اساسنامه دارای 24ماده و 17 تبصره می باشد .
    نام و نام خانوادگي    سمت    امضاء
    ابراهیم کاظم پور    رئيس هيات مديره   
    علی اکبر عباس زاده     نايب رئيس هيات مديره   
    محمد قراخانلو     عضو هيات مديره   
    مجتبی هنری     عضو هيات مديره   
    حسین برات    عضو هيات مديره ومدیر عامل   

بهره اي از كلام وحي

أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
"سوره النمل, آيه 61"
[آيا شريكانى كه مى ‏پندارند بهتر است] يا آن كس كه زمين را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پديد آورد و براى آن كوه‏ها را [مانند لنگر] قرار داد و ميان دو دريا برزخى گذاشت آيا معبودى با خداست [نه] بلكه بيشترشان نمى‏ دانند.

امروز با حافظ

چوبشنوی‌سخن‌اهل‌دل‌مگو‌که‌خطاست
سخن‌شناس‌نه‌ای‌جان‌من‌خطا اینجاست
درانـــدرون‌مـن‌خستـــه‌‌دل‌ ندانم‌ کـیست
کـه‌من‌خموشم‌و او درفغان‌و‌ درغوغاست

اوقات شرعی

طبيعت در آينه تصوير

site (31).jpg

مجله

آیا اینترنت بانک مطمئن است؟

به‌نظر می‌رسد در 5 سال اخیر نظر مردم در استفاده از اپلیکیشن‌ها کاملا عوض شده است. با این حال، استفاده کردن یا نکردن از برنامه‌های مخصوص انجام تراکنش‌های بانکی توسط کاربران، بستگی به نوع دستگاه مورد استفاده، بانک متصل به اپلیکیشن، شبکه‌ی ارتباطی و حتی محتویات داخل گوشی افراد دارد.

ادامه مطلب...

چرا صدای ضبط‌شده‌ی ما اینقدر متفاوت احساس می شود؟!

هر که تاکنون صدای خود را شنیده، می پرسد، آیا چیزی بدتر از این می شود که آدم صدای ضبط‌شده‌ی خود را بشنود؟ یا واقعا صدای من این طوریه؟
متأسفانه پاسخ مثبت است. وقتی به صدای خود گوش می کنید، آن صدا اثری از رسانایی استخوانی با خود ندارد.

ادامه مطلب...
شما اینجا هستید: Home شركت خدمات تجارت درباره شرکت خدمات تجارت اساسنامه جدید صندوق پس انداز كاركنان شركت خدمات تجارت