برگزاري جلسه صندوق پس انداز كاركنان (كد 2028)

جلسه صندوق پس انداز كاركنان شركت روز پنج شنبه مورخ 99/10/04 با حضور اعضاي هيات امناء، دبير و بازرس صندوق در محل دفتر مركزي تشكيل و آراء انتخابات كانديداي نمايندگان اعضاء مورد بررسي قرار گرفت كه باتوجه به حد نصاب نرسيدن تعداد شركت كنندگان ( كمتر از نصف كل اعضاء ) مقررشد؛ انتخابات با اطلاع رساني جامع مجدد برگزار گردد . آقاي منصوري بيان داشتند انتظار داريم اعضاي صندوق با حضور پرشور نسبت به شرايط آينده صندوق و تصميمات كه گرفته خواهد شد  نقش موثرتري را ايفا كنند.