منشور اخلاقی کارکنان

«منشور اخلاقي كاركنان شركت خدمات تجارت»


ما كاركنان شركت خدمات تجارت با ايمان به اراده خالق هستي والهام از تعاليم عاليه قرآني و پيروي از سيره اولياي الهي و دفاع از آرمان هاي شهدا و بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و با اعتقاد بر خدمت صادقانه به جامعه مدني و پاسداري از ارزشهاي انساني و فرهنگ كار در راستاي اعتلاي خدمت رساني به مشتريان و تامين سلامت محيط كار، خود را ملزم  به رعايت اصول اين منشور مي دانيم.
1-رعايت و اجراي كامل قوانين و مقررات و ضوابط اداري در جهت احقاق حقوق  مشتري ، طرفهاي قرارداد و حفظ منافع و اعتبار شركت.
2- پايبندي به شئونات و ارزشهاي انساني و رعايت وجدان كاري در جهت ايجاد نظم و انضباط.
3- عبادت تلقي كردن كار، اعتقاد به مشاركت پذيري و پرهيز از اسراف و تبذير در امكانات و اموال شركت.
4- ارائه خدمت صادقانه و پاسخ گويي شفاف، دقيق و به موقع به ارباب رجوع و پرهيز از هرگونه سوء استفاده از موقعيت شغلي.
5- ايجاد زمينه هاي لازم براي بروز نوآوري و خلاقيت در   راستاي   بخش خدمت رساني به  مؤسسات و بانكهاي طرف قرارداد .
6- التزام به اجراي صحيح و به موقع تعهدات و احساس مسئوليت نسبت به حرفه شغلي و اولويت دادن منافع شركت به منافع فردي.
7- رعايت نهايت احترام، ادب، متانت و تواضع دربرابر همكاران و ارباب رجوع  بويژه   پيشكسوتان و ايجاد اعتماد متقابل در محيط كار.
8- توجه به جايگاه شركت و مسئوليت هاي قانوني در رابطه با موقعيت  و پرهيز از هر گونه تبعيض و ارتباطات كاري و شغلي.
9- اطمينان داريم با تكيه بر توانايي و استعدادهاي خود در جهت رشد و تعالي و تقويت روحيه خود باوري بين كاركنان تلاش خواهيم كرد.
10- ما كاركنان شركت مصمم هستيم خدمات خود را با كيفيت مطلوب و شيوه هاي مناسب مبتني بر نظرات مشتريان و كسب رضايت ايشان ارائه نمائيم.
 

                                                                                                                              شركت خدمـات تجـارت