• خشكشوئي و سفيدشوئي شركت خدمات تجارت

    خشكشوئي و سفيدشوئي شركت خدمات تجارت

  • عيد سعيد غدير خم مبارك باد

    عيد سعيد غدير خم مبارك باد

  • سال 1403؛ جهش توليد با مشاركت مردم

    سال 1403؛ جهش توليد با مشاركت مردم

اساسنامه

اساسنامه شرکت خدمات تجارت (سهامي خاص)

 

بخش 1- نام، موضوع، مدت و مراكز اصلي شركت

 

ماده 1- نام شركت:

"شركت خدمات تجارت (سهامي خاص) است."

ماده 2-موضوع شركت:
الف: انجام هرگونه خدمات مربوط به نظافت داخلي و خارجي و دكوراسيون ساختمانها و ارائه خدمات فني، حرفه اي، اداري به كليه واحدهاي بانك و ساير مؤسسات
ب : وارد نمودن مواد اوليه و ماشين¬آلات مربوط به موضوع شركت
ج  : اقدام به هرنوع عمليات مجاز بازرگاني در خصوص موضوع شركت
د  : انجام كليه خدمات مورد نياز بانكها و ساير مؤسسات
ه‍  : اقدام به سرمايه گذاري در ساير شركتهاي خدماتي، بازرگاني و يا توليدي
     (مصوبه مورخ 25/4/1367 و 10/9/1367)
و  : انجام كليه خدمات رايانه¬اي اعم از سخت¬افزار و نرم¬افزار (مصوبه 28/7/1377)

ماده 3- مدت شركت:
شركت از تاريخ ثبت براي مدت نامحدود تشكيل مي¬شود.

ماده 4- مراكز اصلي شركت:
4-1- مركز اصلي شركت در تهران است به تصويب مجمع عمومي فوق العاده ممكن است مركز شركت به هر يك از شهرهاي ايران انتقال يابد.
4-2- تعيين نشاني شركت يا هر تغييري در نشاني شركت از اختيارات هيئت مديره است و با تصويب آن هيئت انجام مي پذيرد و هيئت مديره مي تواند هر زمان افتتاح يا تعطيل شعبه هاي شركت را تصويب كند.

 

 بخش دوم – سرمايه و سهام


ماده 5- سرمايه:
5-1- سرمايه شركت مبلغ 120.000.000 ريال منقسم به دوازده هزار سهم ده هزار ريالي است كه 50 درصد آن پرداخت شده مي¬باشد.
5-2- كليه سهام شركت با نام است اوراق سهام كه نشان دهنده مالكيت سهام هستند بايد
يك شكل، و داراي شماره سري باشند و با امضاء حداقل دو نفر كه توسط هيئت مديره تعيين ميشود برسند.
5-3- تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت يك سال پس از تأسيس شركت بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
5-4- هر نوع انتقال سهام فقط تصويب هيئت مديره انجام مي¬گيرد.
5-5- هر نوع انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت وارد شود و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني وي بايد انتقال فوق را در دفتر ثبت سهام امضاء كند. تا زمانيكه انتقال در دفتر ثبت سهام شركت قيد نشده و توسط انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني وي امضاء‌ نگرديده است. سهامدار ثبت شده قبلي مالك سهم تلقي مي¬گردد.
5-6- سهام شركت غير قابل تقسيم است. مالكين مشاع مكلفند كه در برابر شركت تنها به يك نفر از ميان خودشان نمايندگي بدهند.
5-7- تبديل سهام با نام به بي نام و بر عكس طبق قانون تجارت انجام خواهد گرفت.
5-8- مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست.

 

بخش سوم- تغييرات سرمايه


ماده6- افزايش سرمايه:
6-1- سرمايه شركت به وسيله صدور سهام جديد يا بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش مي يابد، افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود فقط با موافقت صددرصد سهامداران شركت امكان پذير مي باشد.
6-2- شركت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد يا اينكه مبلغي علاوه بر مبلغ سهم بعنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت كند، شركت مي تواند عوائد حاصله از ارزش سهام  فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم كند يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.
6-3- مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيئت مديره و پس از قرائت گزارش بازرس در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند. مجمع عمومي فوق العاده مي تواند به هيئت مديره
اختيار دهد كه سرمايه شركت را طي مدت معين كه نبايد متجاوز از پنج سال باشد تا مبلغ ثابتي افزايش دهد.
6-4- مجمع عمومي فوق العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم مي كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه قيمت آن را مشخص يا اختيار تصميم آن را به هيئت مديره واگذار خواهد كرد.
6-5- پيشنهاد هيئت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان باشد و اگر تا آن زمان مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم گرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد. بعلاوه بازرس بايد نظر خود را در مورد پيشنهاد هيئت مديره اعلام دارد.
6-6- در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند.
و اين حق با رعايت مقررات ماده 5-4 اين اساسنامه قابل نقل و انتقال است.

مهلتي كه طي آن سهامداران مي توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند شصت روز مي باشد.
اين مهلت از روزي كه براي پذيره نويسي تعيين مي گردد، شروع مي شود.
6-7- مجمع عمومي فوق العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب
مي كند مي تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيره نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند بشرط آنكه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس شركت اخذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.
6-8- گزارش هيئت مديره مذكور در بند فوق بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يا اشخاص كه سهام جديد براي تخصيص به آنها درنظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس بايد حاكي از تائيد واصل و جهاتي باشد كه در گزارش هيئت مديره ذكر گرديده است.

ماده 7- كاهش سرمايه :
7-1- اگر بر اثر زيانهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت كند تا انحلال يا ادامه فعاليت شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور با انحلال شركت موافقت نكرد بايد در همان جلسه سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود شركت كه نبايد از حداقل سرمايه مقرر براي شركتهاي سهامي خاص كمتر باشد تقليل دهد.
7-2- علاوه بر كاهش اجباري فوق مجمع عمومي فوق العاده مي¬تواند با رعايت مقررات قانوني سرمايه شركت را تقليل دهد مشروط بر آنكه براي كاهش  سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه ¬اي وارد نشود.

 

بخش چهارم – مجامع عمومي


ماده 8- مقررات مشترك مجامع عمومي
8-1- مجمع عمومي عادي سالانه، فوق العاده عادي بطور فوق العاده را هيئت مديره دعوت   مي¬كند چنانچه هيئت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس شركت مكلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايد. هيئت مديره و همچنين بازرس شركت مي تواند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايد.
در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.
8-2- سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت  تشريفات مقرر دعوت كند در غير اينصورت درخواست كنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس شركت خواستار شوند و بازرس مكلف خواهد بود كه با رعايت تشريفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط آنكه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان تصريح نمايند.
8-3- در كليه مجامع عمومي كليه صاحبان سهام يا نمايندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود مي توانند حضور بهم رسانند و براي هر يك سهم يك رأي خواهند داشت.
8-4- هرگاه دارندگان سهام، سهام خود را به ديگران انتقال دهند سهامداران بعدي با اجراي شرايط مقرر حق حضور در مجامع عمومي عادي و فوق العاده را دارند. اينگونه سهامداران جديد وقتي حق حضور در مجامع را دارند كه انتقال سهام به آنان اقلاً دو روز قبل از انعقاد اين مجامع و طبق مقررات اين اساسنامه در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت رسيده باشد.
8-5- در كليه موارد دعوت صاحبان سهام جهت حضور در مجامع عمومي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد بعمل خواهد آمد. دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل در آگهي خواهد شد.

در صورتيكه كليه سهامداران حاضر باشند و با تشكيل مجمع عمومي موافقت كنند مجمع عمومي مي توانند بدون انجام تشريفات مذكور در فوق تشكيل شود.
8-6- مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت  يا در محل ديگري كه قبلاً تعيين و در آگهي دعوت ذكر شده باشد تشكيل مي شود.
8-7- اشخاصي كه مجمع عمومي را دعوت مي كنند دستور جلسه را كه بايد خلاصه آن در آگهي دعوت ذكر شود نيز تعيين مي نمايند.
8-8- فاصله بين انتشار آگهي دعوت و روز انعقاد مجمع عمومي نبايد كمتر از ده روز و بيشتر از چهل روز باشد.
8-9- در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم مقام قانوني صاحبان سهام و همچنين حضور نماينده شخص حقوقي صاحب سهم به شرط تسليم مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.
8-10- قبل از تشكيل هر مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند از حاضرين در مجمع  صورتي ترتيب داده مي شود كه در آن هويت كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد مي شود و بامضاء آنان مي رسد.
8-11- مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس هيئت مديره در غيبت وي به رياست نايب رئيس هيئت مديره تشكيل مي شود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد.
8-12- دو نفر از سهامدارن از طرف مجمع به اكثريت آراء حاضر به سمت ناظر انتخاب مي شوند همچنين مجمع عمومي به اكثريت آراء يك نفر را از بين صاحبان سهام يا از خارج به سمت منشي انتخاب مي كند. رئيس، نايب رئيس دو ناظر و منشي مجموعاً هيئت رئيسه مجمع عمومي را تشكيل مي دهند.

8-13- اخذ رأي بطور علني بعمل مي آيد مگر اينكه مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده به اكثريت آراء مقرر دارد كه اخذ رأي بطور مخفي صورت گيرد.
8-14- هرگاه در مجمع عمومي همه موضوعهاي مندرج در دستور مجمع مورد تصميم گيري واقع نشود رئيس مجمع عمومي با تصويب مجمع مي تواند اعلام تنفس كند و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد معين كند. تجديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست جلسه بعدي با همان حد نصاب جلسه اوليه رسميت خواهد داشت.
8-15- صورت جلسه هر مجمع عمومي اعم از عادي و فوق العاده توسط منشي تنظيم مي شود و به امضاء هيئت رئيسه مجمع مي رسد و در مركز شركت نگهداري مي شود.
8-16- مجامع عمومي عادي يا  فوق العاده اي كه طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشكيل مي گردد نماينده كليه سهامداران است و تصميمات متخذه به وسيله چنين مجامعي براي همگي صاحبان سهام حتي غايبين و مخالفين الزام آور مي باشد.

ماده 9- مقررات مجامع عمومي عادي
9-1- مجمع عمومي عادي شركت بايد لااقل سالي يكبار ظرف مدت چهار ماه از پايان سال مالي شركت منعقد گردد.
9-2- در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارند رسميت مي يابد و اخذ تصميم ميكند بشرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
9-3- تصميمات مجامع عمومي عادي همواره با اكثريت بيش از پنجاه درصد آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر است مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت  به ترتيب مذكور در بند بعد خواهد بود.
9-4- در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصلضرب مذكور خواهد بود رأي دهنده مي تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند.
9-5- مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت جز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي مؤسس و فوق العاده است تصميم بگيرد اهم وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي از اين قرار است :
الف - استماع گزارش هيئت مديره راجع به امور شركت و گزارش بازرس راجع به وضعيت شركت و ترازنامه و حسابهاي  تسليم شده بوسيله هيئت مديره.
ب - رسيدگي، تصويب، ‌رد يا تصحيح حسابهاي شركت.
پ-  تعيين سودي كه بايد تقسيم شود و همچنين تعيين محل پرداخت آن بر اساس پيشنهاد هيئت مديره.
ت -  انتخاب يا عزل يا تجديد انتخاب مديران و بازرس اصلي و علي البدل.
ث - تعيين حق حضور و پاداش اعضاء هيئت مديره و همچنين تعيين حق الزحمه بازرس اصلي و بازرس علي البدل.
ج - تعيين روزنامه كثير الانتشار شركت.
تبصره :  تصويب ترازنامه و حسابها بايد پس از استماع گزارش بازرس به عمل آيد و الا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 10- مقررات مجمع عمومي فوق العاده
10-1- در مجمع عمومي فوق العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت مي يابد به شرط آنكه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
10-2- تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر است.
10-3- هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.


بخش پنجم: هيئت مديره و مديرعامل


ماده 11- انتخاب مديران
1-11- براساس صورتجلسه مجمع 28/7/77 ماده 1-11 شركت بوسيله هيئت مديره اي مركب از سه يا پنج نفر كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند اداره خواهد شد. مديران قابل عزل و تجديد انتخاب هستند.
2-11- اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي مي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني اعضاء هيئت مديره است و با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين كرده است مسئوليت تضامني دارد. شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود را عزل كند بشرط آنكه در همان موقع جانشين او را كتباً به شركت معرفي كند و گر نه غايب محسوب مي شود.

ماده 12- مدت تصدي مديران
مدت تصدي مديران دو سال است. مدت مذكور تا وقتي تشريفات راجع به انتخاب و ثبت و آگهي مديران بعدي انجام گيرد خود به خود ادامه پيدا مي كند.

ماده 13- سهام وثيقه
هريك از مديران بايد يك سهم از سهام شركت را در تمام مدت تصدي خود دارا باشد.
اين سهام براي تضمين خساراتي است كه ممكن است از تصميمات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصاحساب دوره مديريت خود را از شركت دريافت نداشته است در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن سهامي كه بعنوان وثيقه مديران نگهداري مي¬شود دارندگان آنها را از حق رأي در مجامع عمومي و استفاده از سود سهام محروم نخواهد كرد.

ماده 14- رئيس – نايب رئيس و منشي هيئت مديره
اولين جلسه هيئت مديره ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي كه طي آن هيئت مديره انتخاب شده اند تشكيل مي گردد. در اين جلسه هيئت مديره يك رئيس و يك نايب رئيس انتخاب مي كند. هيئت مديره همچنين از بين سهامداران يا غير سهامداران يك نفر بعنوان منشي هيئت مديره تعيين خواهد نمود. رئيس و نايب رئيس و منشي هيئت مديره قابل عزل هستند. مدت رياست رئيس و نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود.

ماده 15- زمان تشكيل جلسات هيئت مديره
15-1- هيئت مديره در مواقعي كه خود تعيين خواهد كرد با دعوت كتبي رئيس يا نايب رئيس و يا به دعوت مديرعامل در هر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد داد.
15-2- در صورتي كه كليه اعضاء‌ هيئت مديره حاضر باشند هيئت مديره مي تواند بدون انجام تشريفات فوق اقدام به تشكيل جلسه نمايد.

ماده 16- محل تشكيل جلسات هيئت مديره
جلسات هيئت مديره در محل شركت يا هر محل ديگري كه با موافقت كليه اعضاء هيئت مديره قبلاً تعيين و در دعوت نامه قيد شده باشد تشكيل خواهد شد.

ماده 17- حد نصاب و اكثريت لازم براي رسميت جلسه
براساس صورتجلسه مجمع 27/7/77 ماده 17-1 بشرح ذيل اصلاح گرديد:
17-1- جلسات هيئت مديره با حضور بيش از نصف اعضاء رسميت يافته و تصميمات نيز همواره با رأي موافق بيشتر از نصف اعضاء معتبر خواهد بود.
17-2- در جلسات هيئت مديره فقط مديران مي توانند نمايندگي مدير ديگر را به عهده بگيرند.
17-3- مديرعامل در صورتي كه عضو هيئت مديره نباشد به دعوت هيئت مديره و يا به پيشنهاد خود و تصويب هيئت مديره در جلسات هيئت مديره شركت مي كند. در صورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد علاوه بر حضور در جلسات حق رأي نيز دارد.

ماده 18- تصميمات امضاء شده
تصميماتي كه بامضاء كليه مديران برسد داراي اعتبار تصميماتي است كه در جلسه هيئت مديره اتخاذ شده است.

ماده 19- صورت جلسه هاي هيئت مديره
براي هر يك از جلسه هاي هيئت مديره صورت جلسه اي توسط منشي هيئت مديره تنظيم
مي شود و به امضاء مديران حاضر در جلسه مي رسد. در صورت جلسه هيئت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب هستند و خلاصه از مذاكرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ و نام مديراني كه با تمام يا بعضي از تصميمات متخذه درجلسه مخالف باشند و نظرشان ذكر مي شود.

ماده 20- اختيارات و تكاليف هيئت مديره
هيئت مديره شركت جز در مواردي كه اتخاذ تصميم نسبت به آنها بموجب قانون يا اين اساسنامه در صلاحيت مجامع عمومي است مجاز به انجام هرگونه عمليات و معاملات در حدود موضوع شركت با رعايت منافع آن مي باشد.
اختيارات و تكاليف زير بعنوان نمونه و بدون قيد انحصار از جمله اختيارات هيئت مديره است:
الف: استخدام كاركنان مورد نياز شركت و تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي آنان و ترفيع و در صورت لزوم خاتمه دادن به خدمت آنها.
ب : عقد و امضاء هرگونه قرارداد مربوط به موضوع شركت.
پ : تحصيل هرگونه وام و اعتبار از اشخاص و مؤسسات و بانكها به هر مبلغ و به هر مدت و با هر شرايط و رهن و وثيقه قراردادن اموال منقول و غير منقول شركت نزد وام دهندگان.
ت : انجام تعهدات و پرداخت ديون و استيفاء مطالبات شركت.
ث : صدور و ظهرنويسي و تنزيل و پرداخت هرگونه اسناد تجارتي اعم از چك و سفته و برات و حواله و غير آن.
ج : نمايندگي شركت در دعاوي با اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بخش عمومي يا خصوصي با كليه اختيارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون آئين دادرسي مدني.
چ : افتتاح حساب نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و استفاده از حسابهاي مزبور.
ح : تصويب بودجه لازم براي اداره شركت.
خ : تنظيم ترازنامه وحساب سود و زيان وگزارش عمليات شركت براي طرح درمجمع عمومي عادي.
د : اجراي مصوبات مجامع عمومي شركت.
ذ : انجام كليه اقدامات و تشريفات لازم جهت ثبت و انتشار مصوبات مجامع عمومي.
ر : تنظيم خلاصه دارايي و بدهي شركت هر شش ماه يك بار و تسليم آن به بازرس شركت.
ز  : دعوت مجامع عمومي و تعيين دستور جلسه.
ژ  : پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه.
س: پيشنهاد هرگونه تغيير در مواد اين اساسنامه و ساير اموري كه اتخاذ تصميم در باره آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است با آن مجمع.

ماده 21 – پاداش اعضاء هيئت مديره
مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت معيني از سود ويژه شركت را كه نبايد از 10% سودي كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت مي شود تجاوز كند بين اعضاء هيئت مديره تقسيم نمايد.

ماده 22- مسئوليت اعضاء هيئت مديره
مسئوليت هريك از اعضاء هيئت مديره شركت طبق مقررات و قوانين جاريه كشور است.

ماده 23- رئيس هيئت مديره
رئيس هيئت مديره علاوه بر دعوت اداره جلسات هيئت مديره موظف است مجامع عمومي را در مواردي كه هيئت مديره مكلف به دعوت آنها مي باشد دعوت نمايد هرگاه رئيس هيئت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد وظائف او را نايب رئيس هيئت مديره انجام خواهد داد.

ماده 24- معاملات مديران با شركت
24-1- اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهائي كه اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيئت مديره و در معاملاتي كه با مديرعامل شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد. عضو هيئت مديره يا مديرعامل ذينفع در معامله، در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذكور حق رأي نخواهد داشت.
24-2- مديران و مديرعامل نمي توانند در معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند و يا در فعاليتهايي كه مشابه موضوعات تصويب شده شركت است فعاليت نمايد.

ماده 25- ممنوعيت اخذ وام براي مديران
مديرعامل شركت و اعضاء هيئت مديره باستثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنها را تضمين يا تعهد كند.

ماده 26- مديرعامل
26-1- هيئت مديره بايد اقلاً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند.
درصورتي كه مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.
26-2- هيئت مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل كند.

ماده 27- صاحبان امضاء‌ مجاز
نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شركت و چكها و براتها و سفته ها و ساير برگهاي تجارتي و غيره و اشخاصي را كه حق امضاء دارند هيئت مديره تعيين خواهد كرد.

 

 بخش ششم : بازرسي


ماده 28- ترتيب انتخاب بازرس
28-1- مجمع عمومي عادي سالانه يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل براي مدت يكسال تعيين مي¬كند. بازرس اصلي و علي البدل با رعايت ماده 88 لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 انتخاب مي شوند و بوسيله مجمع عمومي قابل عزل و انتخاب مجدد مي باشد.
28-2- بازرس بايد درباره صحت گزارش مالي و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند و گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم نمايد.

ماده 29- اختيارات بازرس
بازرس مي تواند در هر موقع دفاتر تجارتي و سوابق و هرگونه اطلاع ديگري مربوطه به شركت را به هر نحو مورد آزمايش و بررسي قرار دهد.

ماده 30 - مسئوليت بازرس
بازرس در قبال شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظائف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده 31- حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس را مجمع عمومي عادي تعيين مي نمايد و تا اتخاذ تصميم مجدد به همان ميزان باقي خواهد ماند.

ماده 32- معاملات بازرس با شركت
بازرس اصلي و علي البدل نمي تواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند و حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت تحصيل نمايند و شركت نمي تواند ديون آنها را تعيين يا تعهد كند.

 
بخش هفتم – سال مالي و حسابهاي شركت

 

ماده 33- سال مالي
سال مالي شركت از روز اول فروردين ماه هر سال خورشيدي آغاز مي شود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پايان مي رسد. اولين سال مالي شركت از تاريخ تأسيس شركت شروع و در روز پايان اسفند ماه همان سال به پايان مي رسد.

ماده 34- حسابهاي سالانه و گزارش هاي مالي
هيئت مديره شركت بايد پس از سپري شدن هر سال مالي صورت دارائي و بدهيهاي شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به پيوست گزارش درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي نامبرده تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد اقلاً سي روز قبل از تاريخ انعقاد مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم گردد.

ماده 35- حق مراجعه صاحبان سهام به مدارك شركت
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي سالانه هر صاحب سهم مي تواند در مركز اصلي شركت به صورتحسابها مراجعه و از ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرس رونوشت بگيرد.

ماده 36- اقلام ترازنامه  و استهلاك ها
ارزيابي دارائيهاي شركت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري مقرر قانوني جهت شركت هاي سهامي عام به عمل خواهد آمد. در ترازنامه بايد استهلاك اموال و اندوخته هاي لازم در نظر گرفته شود. ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند. پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهلاكات منظور شود تعهداتي كه شركت آنرا قبول كرده است و يا تصميماتي كه شركت بنفع اشخاص اتخاذ نموده است بايد با قيد مبلغ در قبل ترازنامه آورده شود.

ماده 37- مفاصاحساب
تصويب ترازنامه هر سال مالي از طرف مجمع عمومي عادي سالانه براي هيئت مديره به منزله مفاصاحساب همان سال خواهد بود.

ماده 38- سود خالص
سود خالص شركت در هر سال مالي عبارتست از درآمد همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاك و اندوخته ها.

ماده 39- اندوخته هاي قانوني و اختياري
از سود خالص شركت پس از وضع زيانهاي وارده در سالهاي گذشته كه قبلاً جبران نشده است بايد معادل يك بيستم بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود تا اينكه اندوخته هاي قانوني به يك دهم سرمايه شركت برسد. به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ممكن است قسمتي از سود خالص براي تشكيل اندوخته هاي مخصوص كنار گذاشته شود.

ماده 40- سود قابل تقسيم
سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص حاصل در يك سال مالي منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل و اندوخته هاي قانوني و ساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است. تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. در صورت وجود منافع، حداقل ده درصد از سود خالص سالانه بين صاحبان سهام اجباري است.


بخش هشتم – انحلال و تصفيه

 

ماده 41- انحلال
شركت در موارد زير منحل مي شود:
الف: در مواردي كه بر اثر زيانهاي وارده پنجاه درصد يا بيشتر از سرمايه شركت از ميان برود و مجمع عمومي فوق¬العاده رأي به انحلال شركت بدهد.
ب : هر موقع كه مجمع عمومي به هر دليلي رأي به انحلال شركت بدهد.
پ : در صورت ورشكستگي.
ت : در صورت صدور حكم قطعي از طرف دادگاه.

ماده 42- تصفيه
هرگاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل شود تصفيه امور آن طبق مقررات قانوني بعمل خواهد آمد.


بخش نهم – متفرقه

 

ماده 43- تغيير اساسنامه
تغيير اساسنامه با تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت ممكن خواهد بود.

ماده 44- موضوعات پيش بيني نشده
مسائلي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است مشمول مقررات قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات جاريه كشور خواهد بود.

بهره اي از كلام وحي

از تاريكي بسوي نور

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
"سوره الحديد, آيه 9"
او همان كسى است كه بر بنده خود آيات روشنى فرو مي ‏فرستد تا شما را از تاريكيها به سوى نور بيرون كشاند و در حقيقت ‏خدا [نسبت] به شما سخت رئوف و مهربان است.

اوقات شرعی

در محضر معصومين (عليهم السلام)

الإمامُ علىٌّ (ع): كُلُّ امرئٍ يَلْقي ما عَمِلَ ويُجْزي بِما صَنَعَ.
هر انساني كرده خود را مي‌بيند و سزاي كردارش را مي‌گيرد.
(غررالحكم: 6918)

طبيعت در آينه تصوير

site (11).jpg

مجله

آیا اینترنت بانک مطمئن است؟

به‌نظر می‌رسد در 5 سال اخیر نظر مردم در استفاده از اپلیکیشن‌ها کاملا عوض شده است. با این حال، استفاده کردن یا نکردن از برنامه‌های مخصوص انجام تراکنش‌های بانکی توسط کاربران، بستگی به نوع دستگاه مورد استفاده، بانک متصل به اپلیکیشن، شبکه‌ی ارتباطی و حتی محتویات داخل گوشی افراد دارد.

ادامه مطلب...

چرا صدای ضبط‌شده‌ی ما اینقدر متفاوت احساس می شود؟!

هر که تاکنون صدای خود را شنیده، می پرسد، آیا چیزی بدتر از این می شود که آدم صدای ضبط‌شده‌ی خود را بشنود؟ یا واقعا صدای من این طوریه؟
متأسفانه پاسخ مثبت است. وقتی به صدای خود گوش می کنید، آن صدا اثری از رسانایی استخوانی با خود ندارد.

ادامه مطلب...
شما اینجا هستید: Home درباره ما اساسنامه