• خشكشوئي و سفيدشوئي شركت خدمات تجارت

    خشكشوئي و سفيدشوئي شركت خدمات تجارت

  • سال 1403؛ جهش توليد با مشاركت مردم

    سال 1403؛ جهش توليد با مشاركت مردم

آئين نامه انضباط شركت خدمات تجارت

آيين نامه انضباطي شركت خدمات تجارت به تاييد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران رسيد. جهت اطلاع كليه پرسنل محترم، متن آيين نامه، به همراه نسخه قابل دانلود و چاپ آن به شرح زير مي باشد:

آئين نامه انضباط شركت خدمات تجارت

بسمه تعالي

توجه به كرامت انساني و احترام به ارزشهاي شخصيتي و كاري هر كارگر موجبات رشد استعداد و توانايي هاي فردي او را فراهم مي آورد، لذا اجراي اصول متكي به قانون قادر است روابط كارگران و سرپرستان را تا حد تفاهم منطقي افزايش دهد. از اين رو با رعايت حقوق انساني، ارتقاي سطح مهارت پرورش استعدادها،‌جلوگيري از ضايعات و اتلاف وقت، افزايش راندمان كاري و بهره وري،‌جلوگيري از بي نظمي و كم كاري و در نهايت بوجود آوردن محيطي سالم در اجراي تبصره 2 ماده 27 قانون كار و دستورالعمل مربوط به تعيين موارد قصور و نقص دستورالعمل ها و مقررات و انضباط كار،‌آيين نامه انضباط كار شركت خدمات تجارت مشتمل بر 4 فصل و 21 ماده به شرح زير تدوين شده است.


فصل اول – اركان
فصل دوم – تشويق
فصل سوم – تخلفات و تنبيهات
فصل چهارم – متفرقه
فصل اول - اركان
ماده 1- رعايت و اجراي مفاد اين آيين نامه براي كليه كاركنان شركت خدمات تجارت كه منبعد به طور اختصار شركت ناميده مي شود الزامي است.
ماده 2- به منظور حسن اجراي اين آئين نامه و هماهنگي بين كاركنان و مديرعامل،‌كميته انضباط كار (كه منبعد اختصارا كميته ناميده مي شود) تشكيل مي گردد.
ماده 3- اعضاي كميته از افراد زير تشكيل مي شود:
الف) دو نفر نماينده كارفرما به انتخاب و ابلاغ مديريت عامل
ب) دو نفر نماينده كارگران به انتخاب و معرفي كاركنان شركت
ج) يك نفر نماينده سرپرستان به انتخاب و معرفي سرپرستان شركت
ماده 4- اعضاي كميته بايد متدين به دين مبين اسلام بوده، داراي سوء ‌سابقه نبوده و به فساد اخلاقي و عدم تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و بي اعتنايي نسبت به مقدسات جامعه اسلامي مشهور نباشند. 
ماده 5- مدت عضويت اعضاء‌در كميته دو سال مي باشد و انتخاب مجدد اين اعضاء‌براي دوره هاي بعدي بلامانع است.
تبصره: هرگاه يكي از اعضاء در اثر فوت ،‌بازنشستگي ،‌استعفا، اخراج يا به هر دليل ديگر امكان شركت در جلسات را نداشته باشد نماينده ديگري براي باقيمانده مدت دوره انتخاب و معرفي خواهد شد.
ماده 6- نحوه و روش كار اعضاي كميته به شرح زير است:‌
الف) كميته در اولين جلسه از بين اعضاء‌يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان دبير جلسه انتخاب
 مي نمايد.
ب) كميته در اولين جلسه مشخصات اعضاء و موجوديت خود را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل اعلام
مي نمايد.
ج) جلسات كميته با حضور كليه اعضاء ‌رسميت مي يابد و تصميمات كميته با اكثريت آرا موافق قابل اجرا مي باشد.
د) كميته حداقل ماهيانه يكبار تشكيل جلسه داده و نظر خود را نسبت به موضوع مورد بحث اعلام مي نمايد و به هر حال موظف است حداكثر تا يك ماه پس از اخذ گزارش تشويق يا تخلف و يا شكايت و اعتراض به موضوع رسيدگي نموده و نتيجه را اعلام نمايد.
ه) دعوت اعضاء‌ براي تشكيل جلسات به صورت كتبي از وظايف دبير و بنا به تصميم رييس كميته مي باشد، در دعوتنامه بايد دستور جلسه،‌تاريخ و ساعت و محل تشكيل جلسه قيد شده باشد.
و)‌جلسات فوق العاده كميته بنا به درخواست حداقل سه نفر از اعضاء‌تشكيل مي شود.
ز) رييس كميته مي تواند حسب موضوع جلسه فوق العاده را حداكثر پس از 10 روز از تاريخ گزارش تشكيل دهد.
ح)‌چنانچه جلسات كميته بدليل عدم حضور اعضاء‌در دو نوبت رسميت نيابد، موضوع توسط ذينفع قابل طرح در مراجع حل اختلاف خواهد بود.
ط) تصميمات كميته در همه موارد معتبر است مگر در زمينه اخراج كه مقررات ماده 27 قانون كار لازم الأجرا خواهد بود.
ي)‌تصميمات كميته في المجلس توسط دبير كميته در دفتر ويژه اي صورت جلسه شده و به امضاء‌ اعضاي حاضر در جلسه مي رسد.  
ك) چنانچه هريك از اعضاء ‌سه جلسه متوالي بدون عذر موجه در جلسه حضور نيابند از طرف رييس كميته به وي اخطار كتبي خواهد داده شد و در صورتي كه اين غيبت براي چهارمين بار متوالي انجام پذيرد حكم محروميت از عضويت در كميته از طرف رييس در مورد وي صادر و فرد واجدالشرايط ديگري به جاي ايشان و براي باقيمانده مدت دوره انتخاب و منصوب خواهد شد.
ل) تصميمات و نظرات كميته نبايد مغاير قوانين كار و آيين نامه هاي موجود باشد.
س)‌تصميمات در چهار نسخه تنظيم و به شرح زير توزيع مي شود:‌
1- نسخه اول جهت ابلاغ به كارگر يا كاركنان ذينفع
2- نسخه دوم جهت ابلاغ به كارفرما
3- نسخه سوم جهت اداره تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي محل
4- نسخه چهارم جهت بايگاني كميته
ع)‌فاصله صدور رأي و ابلاغ آن از پانزده روز نبايد تجاوز نمايد.
ف)‌كميته مي تواند به منظور تسريع در جمع آوري اطلاعات ،‌اسناد ، مدارك و دلايل از يك يا چند نفر شخص مطلع و معتمد در موضوع مربوطه دعوت نمايد.
ماده 7- جهت آگاهي كاركنان آيين نامه انضباط كار شركت پس از تاييد اداره كل تعاون ،‌كار و رفاه اجتماعي استان در تابلوي اعلانات نصب شده تا كليه كاركنان از مفاد آن مطلع شوند.فصل دوم: ‌مقررات تشويقي
به منظور بالا بردن سطح كارآيي كارگران و افزايش راندمان كار و ارج نهادن به فعاليتهاي كارگر و شناخت و پرورش استعدادها و ترغيب كارگران علاقه مند به كار و تلاش بيشتر،‌ مقررات تشويقي زير براي كارگران واجد شرايط در نظر گرفته شده است.
1-    تشويق معمولي
2-    تشويق موردي
ماده 8 : تشويق معمولي
الف – شرايط تشويق معمولي : تشويق معمولي شامل كارگرداني مي شود كه كليه موارد مندرج در جدول تشويقات معمولي را رعايت نموده و حداقل 70% امتيازات را كسب نموده باشند.
ب- روش ارزيابي :‌ سرپرست يا مدير يا شخصي كه عملاً سمت سرپرستي مستقيم كارگر در كارگاه را به عهده دارد ضمن ارزيابي كار وي همه ماهه با توجه به موارد پيش بيني شده در جدول تشويقات معمولي امتياز استحقاقي كارگري را كه براي تشويق مناسب تشخيص داده است حداكثر تا بالاترين امتياز پيش بيني شده براي هر مورد در محل مربوط منعكس نموده و در پايان شش ماه پس از درج معدل امتيازات در ستون مربوطه جدول تكميل شده را حداكثر ظرف مدت ده روز به انضمام گزارش كار كارگر جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميته ارجاع نمايد.
توضيح: ارزيابي تشويقي از اولين ماهي كه آيين نامه در آن كارگاه به اجرا درآمده است شروع مي شود.
براي افرادي كه در ماه هاي بعد به استخدام درآيند معدل امتيازاتشان استثنائاً براي بار اول به نسبت ماه هاي باقيمانده ( تا شش ماه ) محاسبه مي شود.
ج- نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم در كميته :‌كميته پس از دريافت جدول و بررسي هاي لازم مي تواند حاصل جمع ميانگين ها ( امتيازات مديريت و امتيازات كميته )‌را ملاك تشويق قرار داده ‌و نسبت هر 25 امتياز يك روز مزد و مزايا و يا يك روز مرخصي با استفاده از مزد و مزايا علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه (به انتخاب سرپرست) به عنوان پاداش در نظر گرفته و براي اجرا به معاونت مالي واداري اعلام خواهد نمود مشروط به اينكه ميانگين امتياز از 70% حداكثر امتياز پيش بيني شده كمتر نباشد. كميته در صورت لزوم مي تواند با توجه به امكانات موجود و علاوه بر پاداش نقدي فوق الذكر مطابق بندهاي زير موارد تشويقي زير را به مديرعامل پيشنهاد نمايد.  ‌

1-    تشويق كتبي و درج در پرونده پرسنلي .
2-    اعطاي مرخصي تشويقي تا سقف 7 روز به نسبت اهميت اقدام انجام يافته و يا حقوق و مزاياي آن با نظر كميته
ماده 9: تشويق موردي
الف- شرايط تشويق موردي: تشويق موردي شامل كارگرداني مي گردد كه حداقل يك مورد از بندهاي مندرج در جدول تشويقات موردي را انجام دهند. (جدول مربوطه پيوست مي باشد)‌
ب- روش ارزيابي:‌كارگري كه يك يا چند مورد از جدول تشويقات موردي را انجام دهد كارش توسط سرپرست، مدير و يا هر شخصي كه در كارگاه عملاً سرپرستي مستقيم وي را به عهده دارد ارزيابي شده و در رديفهاي مربوطه جدول امتيازي منعكس و سپس ظرف مدت 10 روز جدول امتيازات به همراه گزارش كار كارگر براي بررسي و اتخاذ تصميم كميته توسط مدير مربوطه به كميته ارجاع مي گردد.
كميته ميتواند پس ار تعيين امتياز نهايي به نسبت هر 10 امتياز دو روز مزد و مزايا و يا دو روز مرخصي با استفاده از مزد و مزايا (علاوه بر مرخصي ساليانه) به عنوان پاداش در نظر گرفته و براي اجرا به معاونت مالي واداري اعلام نمايد و در صورت لزوم مي تواند با توجه به امكانات موجود علاوه بر پاداش نقدي فوق الذكر مطابق يك يا چند بند از بندهاي ذيل را جهت تشويق كارگر به مديريت عامل پيشنهاد نمايد.
1-    تشويق كتبي و درج در پرونده پرسنلي
2-    اعطاي مرخصي تشويقي تا سقف 10 روز به نسبت اهميت اقدام انجام يافته و يا حقوق و مزاياي آن با نظر كميته.
تبصره1: در صورتيكه سرپرست كارگر با تأييد مدير مربوطه و نيز كميته از نظر پاداش نقدي ارزش كار و يا طرح كارگر استثنائاً بيش از حداكثر امتياز پيش بيني شده تشخيص دهد پس از تعيين امتياز و پاداش متعلقه به شرط تأييد مديريت عامل آن پاداش را به كارگر اعطاء ‌خواهد نمود.
تبصره 2: كميته پس از تشويق مي بايست يك نسخه از طرح ارائه شده كارگر را جهت اطلاع به اداره كار و
امور اجتماعي محل ارسال نمايد.
ماده 10:‌ در صورتي كه كارگري خود را محق به دريافت امتياز بداند و مدير مربوطه به عللي وي را محق ندانسته و براي تشويق وي اقدامي ننمايد و يا اينكه كارگر به امتياز داده شده مديريت اعتراض داشته باشد، مي تواند مستقيماً همراه با مدارك و دلائل كافي جهت ارزيابي كار يا طرح خود به كميته مراجعه نمايد و كميته با هماهنگي مدير مربوطه بررسي درخواست را در دستور كار خود قرار مي دهد.
تبصره: در صورت تأييد و اخذ امتياز لازم و برنده شدن طرح كارگر،‌كميته يك نسخه از طرح را جهت اطلاع عموم به مديريت مربوطه ارسال مي دارد. 
فصل سوم: تخلفات
ماده 8 طبقات تخلفات به قرار زیر است:
طبقه اول:
1-    کم کاری، تسامح، تعلل یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله و عدم هماهنگی و همکاری با دیگر کارکنان
2-    عدم رعایت شئون اسلامی و عدم رعایت پوشش مناسب در محیط کار.
3-    اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
4-    اتناع از حضور در دوره های آموزشی و غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره های آموزشی.
5-    سهل انگاری روسا و مدیران در ارایه گزارش تخلفات کارگران تحت امر.
6-    تسامح در حفظ وجوه نقدی، اموال و اسناد که منجر به ایراد خسارت شود.
7-    تعطیل خدمت در خلال ساعات موظف کاری.
8-    استعمال دخانیات در محل های ممنوع.
9-    رفتار و برخو رد نامناسب با دیگر کارکنان در محیط کار.
10-    عدم رعایت آیین نامه و بخشنامه ها و دستورالعمل های جاری صادره در حوزه قانون کار .
11-    ایجاد مزاحمت به نحوی که آرامش عمومی کارگاه مختل شود.
12-    بی اعتنایی به توجیه و تذکرات کمیته و مجریان حفاظتی، بهداشتی و طبقه بندی مشاغل.
طبقه دوم:
1-    ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخینر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
2-    تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر کاری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3-    سرپیچی از اجنرای دستور مقام ، موقعیت یا شئون شغلی یا کاری.
4-    سوء استفاده از مقام، موقعیت یا شئون شغلی یا کاری.
5-    عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و بهداشتی.
6-    عدم رعایت اصول ایمنی کار و حفاظتی سیستم ها و تاسیسات شرکت.
7-    استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در محل کار یا اعتیاد به آنها.
8-    ایراد تهمت ، افترا و هتک حیثیت و اهانت و بی حرمتی نسبت به غیر یا مقام مافوق.
9-    ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور کاری.
10-    خوابیدن در خلال ساعات کاری .
11-    سرپیچی از دستورات مقامات انتظامی و حفاظتی کارگاه.
12-    اقدام به زدن کارت ساعت دیگر کارکنان یا هرگونه دخالت و هماهنگی در راستای ثبت ساعت ورود و خروج دیگر کارکنان.
13-    ترک محل ماموریت یا عدم انجام وظایف محوله در حین ماموریت.
14-    عدم توجه به اصول نگاهداری و یا انجام وظایف که منجر به خسارت به مواد اولیه و محصول تولیدی یا کاهش تولید گردد.
15-    استفاده بی رویه و خارج از عرف از انرژی و منابع من جمله آب، برق، گاز.
16-    از کار انداختن یا اختلال و یا عدم استفاده از سیستم حفاظتی برنامه ها و سیستمهای شرکت.
17-    امتناع از حضور در جلسات و یا خودداری در ارایه اطلاعات و گزارشات اداری با قصد یا سوء نیت.
18-    استفاده از موقعیت و محیط کار به منظور انجام معاملات شخصی.
طبقه سوم :
1-    جعل یا دست بردن در اسناد و اوراق یا استفاده از سند معجول.
2-    اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی.
3-    گرفتن وجه مالی یا غیر آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
4-    هر نوع استفاده غیر مجاز از اموال شرکت یا مشتری.
5-    هر نوع تصاحب غیر مجاز اموال شرکت یا مشتری.
6-    توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محصولات پستی یا معدوم کردن انها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
7-    افشای اسرار و اسناد محرمانه کاری.
8-    کارشکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
9-    ایراد تهمت، افترا و هتک حیثیت و اهانت و بی حرمتی نسبت به مقام مافوق.
10-    رشوه دادن یا رشوه گرفتن.
11-    مخدوش نمودن و تحریف کردن اسناد و مدارک شرکت.
12-    ایجاد نزاع و درگیری در کارگاه.
13-    اغتشاش و ارتکاب به هر فعل یا ترک فعلی که منجر به بی نظمی در کارگاه یا برنامه هایی که از سوی کارگاه تدارک دیده می شود گردد.
14-    عدم رعایت اصول حفاظتی و بهداشتی و قصور در انجام وظایف که منجر به صدمات بدنی و یا نقص عضو شخصی، در کارگاه گردد.
15-    وارد کردن عمدی خسارت به اموال شرکت.
ارتکاب به هر یک از جرایم عمدی قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات بیش از 91 روز حبس تعیین کرده باشد.
طبقه چهارم:
1-    عضویت در سازمانهایی که مرامنانه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها پس از اثبات در مراجع ذی صلاح.
2-    عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها پس از اثبات در مراجع قانونی.
3-    تحریک به برپایی یا شرکت در تحصن، اعتصاب، تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای مقاصد غیر قانونی در کارگاه.
فصل چهارم تنبیهات
ماده 9 تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف- اخطار کتبی.
ب- توبیخ با درج پرونده.
ج- عدم پرداخت تمام یا بخشی از پاداش ها یا تسهیلات تا شش ماه.
د- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر تا یکسال و اخذ تعهد به عدم تکرار تخلف.
ه- اخراج با ماده 27 قانون کار .
تبصره تنبیهات اداری قابل اعمال درخصوص هر یک از طبقات تخلفات اداری برابر جدول زیر می باشد.
تخلفات    تنبیهات قابل اعمال
    مرتبه اول    مرتبه دوم    مرتبه سوم    مرتبه چهارم
طبقه اول    الف    ب یا ج    ج یا د    ه
طبقه دوم    الف یا ب یا ج    ج یا د    ه    -
طبقه سوم    ج یا د یا ه    ه    -    -
طبقه چهارم    ه    -    -    -


غیبت غیر موجه
ماده 10 درخصوص غیر موجه و تعجیل و تاخیر کارگران تنبیهات به شرح ذیل می باشد.
تبصره 1  در مورد اجرای تنبیهات تاخیر غیر موجه وضع سرویس کارکنان و بعد مسافت و مشکلات رفت و آمد کارگران از جمله وقوع اتفاقاتی از قبیل حوادث و سوانح غیر مترقبه، برنف و باران و یخبندان و کولاک شدید و ناگهانی که موجب کندی یا توقف رفت و آمد شود در نظر گرفته می شود که در صورت وجود این موارد باعث موجه شدن تاخیر می شود.
تاخیر و تعجیل غیر موجه
ردیف    2 تا 5 ساعت در ماه    6 تا 12 ساعت در ماه    بیش از 12 ساعت در ماه
نوبت اول    عدم پرداخت مزد و مئزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی برای بار اول    عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی   
در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.
نوبت دوم    عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تاخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی برای بار دوم     در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.   
نوبت سوم    در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.    
ـــ   
ـــ


ردیف    مجموع غیبت غیر موجه از 1 تا 3 روز در ماه    مجموع غیبت غیر موجه از 1 تا 3 روز در ماه    مجموع غیبت غینر موجه از 6 تا 12 روز در ماه    بیش از 12 روز در ماه
نوبت اول    عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی برای بار اول.    عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و موزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی.    عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی    در این نوبت و نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 کار تصمیم گیری نماید.
نوبت دوم    عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی برای بار دوم    علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند حداکثر تا شش ماه پاداش متخلف را قطع نماید.    در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.   
نوبت سوم    علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند حداکثر تا شش ماه پاداش متخلف را قطع نماید.    در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.       
نوبت چهارم    در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته می تواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.           

ماده 11 کمیته پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارگر در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاً یکی از تنبیهات فوق را اعمال خواهند نمود و چنانچه تخلفات احراز شده از طبقات مختلف باشد، از تنبیهات مقرر در طبقه بالاتر منظور می گردد.
ماده12 هرگاه کارگری که به موجب تصمیم کمیته محکوم گردد، از تاریخ محکومیت، بمدت 2 سال مرتکب تخلف انظباطی نشود، سابقه مذکور جزء مراتب تخلفاتی وی محسوب نمی گردد.
تبصره 1 در اجرای مطلوب موازین آیین نامه و حفظ حقوق استخدامی افراد، مسئولین واحدها می توانند پرونده های اختصاصی تحت عنوان شناسنامه رفتاری و عملکرد جهت هر یک از افراد تحت سرپرستی در حوزه مسئولیت خود ایجاد و در صورت بروز موارد تخلف یا اقدام انظباطی، مراتب را در آن منعکس نماید.
تبصره2 شناسنامه رفتاری و عملکرد کارکنان بعنوان معیاری برای بخش ارزشیابی سالانه، ارتقاء و ترفیعات مورد ملاک قرار خواهد گرفت.
تبصره3 امور اداری شرکت موظف خواهد بود مراتب اقدامات انضباطی را به صورت مکتوب در پرونده های پرسنلی ثبت و ضبط نماید.
فصل پنجم: رسیدگی
ماده 13 کمیته براساس گزارش ارجاعی از سوی سرپرستان، رؤسا،مدیران و سایر مقامان بالاترو تقاضای مدیر عامل شروع به رسیدگی می نمایند.
ماده 14 هرگاه رسیدگی به اتهام کارگر به تشخیص کمیته مستلزم استفاده است نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد به کارشناس زیربط یا واحد بازرسی ارجاع می شود.
ماده 15 چنانچه کارگر به سبب شکایت شرکت از سوی مراجع قضایی توقیف گردد، در مدت توقیف، قرارداد وی به حال تعلیق در می آید. شرکت مکلف است در ایام تعلیق تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی¬صلاح، برای رفع احتیاجات خانواده او، حداقل 50 درصد حقوق ماهیانه وی را به صورت علی الحساب پرداخت نماید. اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود ، مدت تعلیق جزء سابقه خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای او پرداخت می گردد.
ماده16 کمیته موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابلاغ تنظیم می نمایند.
تبصره واحد امور اداری کارگاه موظف است اوراق تفهیم صادره توسط کمیته انضباطی را حداکثر ظرف مدت 5 روز به کارگر ابلاغ نمایند.در صورت عدم وجود واحد اداری کمیته خود اقدام به این امر می نماید.
ماده 17 متهم می بایستی ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام، دفاعیه خود را کتباً ارائه نماید. این مدت در صورت تقاضای مهلت، بنا به تشخیص کمیته تا 5 روز قابل تمدید می باشد.
تبصره 1 در صورتی که متهم جهت دفاع، درخواست مدارک نماید، کمیته انضباظی مکلف است مدارک مزبور را در اختیار وی قرار دهند.
تبصره2 چنانچه متهم در مهلت مقرر، دفاعیه خود را ارائه ننماید کمیته انضباطی براساس مدارک موجود با مدارک اتهامی رسیدگی می نماید.
ماده18 کمیته مکلف است متهم را حداقل یکبار برای  حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید و عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
تبصره وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه ، کمتر از 2 روز نباشد. در صورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته، وقت دیگری تعیین می گردد.
فصل ششم: اتخاذ تصمیم ، ابلاغ و اجرا
ماده 19 کمیته پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متهم پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردی از جمله: میزان زیان وارده ، آثار سوء اجتماعی و اداری، وجود یا فقدان سوء نیت، شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم و با تو جه به موقعیت و سوابق کارگر بطور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره در صورتی که تخلف و قصور کارگر در کمیته ثابت و محرز نگردد کمیته متهم را تبرئه می نماید.
ماده 20 تصمیمات کمیته قطعی بوده و واحد امور اداری موظف است تصمیمات مزبور را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اتخاذ تصمیم ، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید.
تبصره1 هرگونه خودداری یا جلوگیری از ابلاغ یا اجرای تصمیمات کمیته ها ممنوع و در حکم تمرد و سرپیچی از دستور مقام مافوق بوده و با متخلفان طبق تخلف مندرج در ماده 8 طبقه 2 (3) مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.
تبصره 2 در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجرای فوری تصمیم کمیته درباره وی ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده رأی گزارش شده و به محض حصول امکان، اجرا می گردد.
فصل هفتم- مقررات متفرقه
ماده 21 : چنانچه براثر اقدام مديريت يا نمايندگان قانوني او كارگري تحويل مراجع قضائي شود و در دادگاه صالحه جرم وي ثابت نشده و تبرئه گردد محق به بازگشت به كار و دريافت مزد و مزاياي ايام بلاتكليفي مي باشد ضمناً كارگر پس از برائت چنانچه به عمل كارفرما معترض باشد مي تواند موضوع را در مراجع صلاحيت دار قضائي مطرح تا طبق قانون و مقررات مربوطه با كارفرما رفتار شود.تبصره: در صورتيكه بر اثر اقدام شركت كارگر از طريق مراجع قضائي بازداشت شود شركت موظف است تا روشن شدن تكليف كارگر از طريق مراجع فوق ماهيانه 50% حقوق كارگر را جهت رفع احتياجات ضروري خانواده اش به صورت علي الحساب پرداخت نمايد.
ماده 22: ‌در صورت بروز هرگونه اختلاف در مورد آيين نامه انضباط كار و همچنين تصميمات كميته نظر اداره تعاون، كارو رفاه اجتماعي محل و نهايتاً مراجع حل اختلاف (موضوع فصل نهم قانون كار) قطعي مي باشد.
ماده 23: تصميمات متخذه كميته چنانچه غير از مواردي كه در اين آيين نامه آمده باشد،‌ بايستي قبل از اجرا به تاييد اداره تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي محل رسيده باشد.
ماده 24: هرگونه اصلاحات و الحاقات بعدي كه از طرف وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي در مورد آيين نامه انضباط كار ابلاغ گردد و يا به پيشنهاد كميته و تصويب اداره كل تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي در مورد آيين نامه انضباط كار ابلاغ گردد و يا به پيشنهاد كميته و تصويب اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان برسد در اين آيين نامه اثر داده خواهد شد.
اين آيين نامه در 24 ماده و 11 تبصره در تاريخ             به تائيد اداره كل تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي استان رسيده و از تاريخ مذكور به مدت دو سال قابل اجرا مي باشد.


جدول تشويقات معمولي

نام و نام خانوادگي            شماره كار           شغل كارگر                             قسمت
رديف    شرح موارد    حداكثر امتياز متعلقه به هر مورد    امتياز متعلقه در شش ماهه سال / / 13    ميانگين امتيازات    ملاحضات
1
    حضور منظم در محل كار    10    1    2    3    4    5    6       
2    خلاقيت و ابتكار و ارائه پيشنهاد    10                               
3    رضايت مندي شغلي     5                               
4    استفاده از پيشنهاد ها و تجربيات ديگران براي بهبود عملكرد خود     5                               
5    رفع موانع و مشكلات شغلي با پشتكار و اتخاذ تصميمات مناسب     10                               
6    جلوگيري از بروز تنش در محيط كار    5                               
7    امانت داري و حفظ اسرار سازمان     5                               
8    برقراري ارتباط مناسب با همكاران و رعايت سلسله مراتب مديريتي     10                               
9    روابط كاري خوب با همكاران و روحيه كار گروهي      5                               
10    وجدان كاري و احساس مسئوليت     5                               
11    ايجاد انگيزه مثبت در همكاران براي انجام وظايف     5                               
12    رعايت ادب و متانت در محل كار    5                               
13    وضعيت ظاهري و بهداشت فردي مناسب     5                               
14    رعايت موارد ايمني    5                               
15    سرپرستي و مديريت     10                               
جمع                                   

امضاء سرپرست مربوطه                                                        امضاء مدير مربوطه     


جدول تشويقات معمولي

نام و نام خانوادگي            شماره كار              شغل كارگر                           قسمت
رديف    شرح موارد    حداكثر امتياز متعلقه به هر مورد    امتياز متعلقه به نظر سرپرست مستقيم كارگر    امتياز متعلقه با نظر كميته     ملاحضات
1    ارائه طرح ها و پيشنهادي اصولي به منظور بهبود شرايط كار    40           
2    هوشياري واقدام به موقع در موارد حساس كه باعث جلوگيري از بروز حوادث و خسارات جاني و مالي گردد    70           
3    اعمال روشهاي خلاقانه براي تسريع در اجراي پروژه ها     70           
4    اخذ رتبه و نشان استاني و ملي     60           
5    ارائه پيشنهاد اجرايي براي استفاده بهينه از انرژي و ارائه روشهاي سيستمي در جهت كاهش هزينه ها     60           

امضاء سرپرست مربوطه                  امضاء مدير مربوطه                   امضاء‌معاون مربوطه

بهره اي از كلام وحي

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
"سوره النحل, آيه 11"
به وسيله آن كشت و زيتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات [ديگر] براى شما مي‏روياند قطعا در اينها براى مردمى كه انديشه مي‏كنند نشانه‏ اى است.

امروز با حافظ

بیا تاگل‌برافشانیم ومی درساغر اندازیم
فلک‌راسقف‌بشکافیمو طرحی‌نودراندازیم
اگرغم‌لشکر انگیزد که‌خون عاشقان ریزد
من و ساقی بهم تازیم وبنیادش براندازیم

اوقات شرعی

طبيعت در آينه تصوير

site (1).jpg

مجله

آیا اینترنت بانک مطمئن است؟

به‌نظر می‌رسد در 5 سال اخیر نظر مردم در استفاده از اپلیکیشن‌ها کاملا عوض شده است. با این حال، استفاده کردن یا نکردن از برنامه‌های مخصوص انجام تراکنش‌های بانکی توسط کاربران، بستگی به نوع دستگاه مورد استفاده، بانک متصل به اپلیکیشن، شبکه‌ی ارتباطی و حتی محتویات داخل گوشی افراد دارد.

ادامه مطلب...

چرا صدای ضبط‌شده‌ی ما اینقدر متفاوت احساس می شود؟!

هر که تاکنون صدای خود را شنیده، می پرسد، آیا چیزی بدتر از این می شود که آدم صدای ضبط‌شده‌ی خود را بشنود؟ یا واقعا صدای من این طوریه؟
متأسفانه پاسخ مثبت است. وقتی به صدای خود گوش می کنید، آن صدا اثری از رسانایی استخوانی با خود ندارد.

ادامه مطلب...
شما اینجا هستید: Home درباره ما آيين نامه انضباطي